ph استاندارد آب استخرهای شنا

PH استاندارد در استخرهای شنا

PH استاندارد در استخرهای شنا چقدر است

PH مخفف دو کلمه Hydrogene و power بوده و در واقع بیانگر قدرت هیدروژنی در آب است و میزان اسیدی و بازی بودن آب را نشان می دهد و از عدد صفر تا چهارده درجه بندی شده است و عدد 7 نشانگر خنثی بودن آب هست و اگر PH آب از این عدد پایینتر بیاید نشانگر اسیدی بودن آب و خوردگی در تجهیزات را شامل میشود و هرچه PH آب از عدد 7 بالاتر برود نشانه بازی یا قلیایی بودن آب و موجب رسوب در تجهیزات خواهد شد . PH استاندارد استخر های شنا طبق استاندارد 11203 و 1-13192 در محدوده 7.2 تا 7.6 می باشد و بهترین PH برای استخرهای شنا عدد 7.4 هست زیرا این عدد نزدیک به PH چشم انسان هست و تغییرات و نوسانات PH از این محدوده موجب سوزش چشم انسان و سلب آسایش شناگران خواهد شد .

ph استاندارد آب استخرهای شنا

ph استاندارد آب استخرهای شنا


تاثیر PHدرکدورت آب استخرهای شنا

PH آب رابطه مستقیم با کدورت آب دارد هر چه میزان PH آب بالاتر برود ، آب استخر تیره و کدر شده و میزان کدورت آب بالاتر است و موجب ایجاد رسوب در تجهیزات و بر روی سرامیک ها خواهد شد .

تاثیر PH آب در گندزدایی 

هر چه ph آب بالاتر از محدوده استاندارد باشد خاصیت گندزدایی کلر کاهش پیدا کرده و در حقیقت موجب افزایش مصرف مواد شیمیایی می شود و برای همین منظور بایستی برای کلر زنی حتما باید ابتدا ph آب را در محدوده استاندارد تنظیم نمود و کنترل و تنظیم ph توسط ابزار و سنسور سنجش امکانپذیر است و حتما بایستی توسط دستگاه کنترلر ph این مقدار در محدوده استاندارد کنترل شود تا همیشه آبی شفاف در استخر های شنا داشته باشیم .

نگارش : بهروز آقابیگی
عضو کمیته تدوین استاندارد ملی ایران