مدیریت اقتصاد انرژی در اماکن ورزشی و آبی

 جستجو
جستجو
مدیریت اقتصاد انرژی در اماکن ورزشی و آبی
افتخاراتافتخارات - اکن آبی و مدیریت اقتصاد انرژی در اماکن ورزشی و آبی 4-ارائه خدمات آموزشی در - ه در زمینه مدیریت کنترل کیفی و بهره ب - ن در زمینه مدیریت کنترل کیفی و بهره ب - بیگی" در کمیته تدوین استاندارد م - قالی ایران در زمینه استخر های شنا - عامل شرکت در مصاحبه تلویزیونی در چند - دیرین جلسه در زمینه مدیریت کنترل کیفی - مات آموزشی در زمینه نگهداری و تعمیرات - احی و ساخت اماکن آبی از دانشگاه TUVات - برداری از اماکن آبی و 4-ارائه خد - تی و ایمنی اماکن آبی در سال 91 و 92 - برداری از اماکن آبی 7-طراحی و ساخ - خر خانگی و اماکن آبی و ورزشی و ثبت در - ماکن آبی و ورزشی و ثبت در کارنامه فعا - که یک شرکت و مجم و عه را نسبت به دیگران - جهت طراحی و ساخت اماکن آبی از دانشگا - کنترل کیفی و بهره برداری از اماکن آبی - نه مدیریت و 4-ارائه خدمات آم و زشی - نه نگهداری و تعمیرات در خانه تاسیسات - ساخت اماکن آبی از دانشگاه TUVاتریش به - ی از اماکن آبی و 4-ارائه خدمات آم - یمنی اماکن آبی در سال 91 و 92 6-ار - گی و اماکن آبی و ورزشی و ثبت در کارنا
شرکت فنی مهندسی ، مدیریت اقتصاد انرژی در اماکن ورزشی و آبی ، دوره کارگاهی برای دانشجویان و متخصصین رشته های مکانیک و تاسیسات ، نگهداری تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ، خدمات آموزشی برای مدیران تربیت بدنی ، خانه تاسیسات ، کلوپ استخر داران ، شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا ، بهروز آقابیگی ،
761 بازدید، دوشنبه سوم مهر ۹۶
شرکت سازنده