دوره کارگاهی برای دانشجویان و متخصصین رشته های مکانیک و تاسیسات

 جستجو
جستجو
دوره کارگاهی برای دانشجویان و متخصصین رشته های مکانیک و تاسیسات
افتخاراتافتخارات - 9-ارائه دوره کارگاهی برای دانشجویان و متخصصین رشته های مکانیک و تاسیسات - مات آموزشی برای مدیران تربیت بدنی کشو - ه طباطبایی برای مدیران تربیت بدنی دان - که یک شرکت و مجم و عه را نسبت به دیگران - جهت طراحی و ساخت اماکن آبی از دانشگا - کنترل کیفی و بهره برداری از اماکن آبی - نه مدیریت و مدیریت اقتصاد انرژی در ا - ماکن و رزشی و آبی 4-ارائه خدمات آم و - مینه استخر های شنا 2-اعطای گواهی ک - امه فعالیت های "شرکت فنی مهندسی - که یک شرکت و مجم و عه را نسبت به دیگران - جهت طراحی و ساخت اماکن آبی از دانشگا - کنترل کیفی و بهره برداری از اماکن آبی - نه مدیریت و مدیریت اقتصاد انرژی در ا - ماکن و رزشی و آبی 4-ارائه خدمات آم و - ات در خانه تاسیسات ،کلوپ استخرداران و - نه نگهداری تاسیسات گرمایشی و سرمایشی
شرکت فنی مهندسی ، مدیریت اقتصاد انرژی در اماکن ورزشی و آبی ، دوره کارگاهی برای دانشجویان و متخصصین رشته های مکانیک و تاسیسات ، نگهداری تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ، خدمات آموزشی برای مدیران تربیت بدنی ، خانه تاسیسات ، کلوپ استخر داران ، شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا ، بهروز آقابیگی ،
1187 بازدید، دوشنبه سوم مهر ۹۶