مجوزها و تقدیر نامه های شرکت

 جستجو
جستجو
(0)
(0)
مجوزها و تقدیر نامه های شرکت

مجوز ها و تقدیرنامه های شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا
 

شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا

  • عضویت در کمیته تدوین استاندارد های ملی ایران در زمینه شناگاه ها به شماره 1-13192

  •   

 عضویت بهروز آقابیگی ، مدیریت شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا در کمیته تدوین استانداردهای ملی ایران-استاندارد شماره 1-13192 آب مورد استفاده در شناگاه ها- تصفيه وگندزدايي
شرکت سازنده